Hạn dùng 30/04/2019
Áp dụng thẻ Citibank Hạn dùng 05/10/2019
Áp dụng thẻ SeaBank. Hạn dùng 30/06/2019
Áp dụng thẻ Standard Chartered Hạn dùng 29/12/2019
Áp dụng lần đầu Hạn dùng 31/07/2019
Áp dụng 5 chuyến Hạn dùng 15/10/2019
Áp dụng hai chuyến Hạn dùng 30/06/2019