Đơn từ 4 Người | Áp dụng app Hạn dùng 01/06/2019
Tối đa 500K Hạn dùng 20/06/2019
Hạn dùng 25/04/2019
Đơn từ 500K Hạn dùng 15/01/2020
Đơn từ 500K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 28/12/2019
Tối đa 100K Hạn dùng 08/05/2019
Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019