Brad Pouncey

Apple Inc

Brad Pouncey
Ethan Cull

Công Nghệ - Truyền Thông

Ethan Cull
Joshua Oluwagbemiga

Apple Inc

Joshua Oluwagbemiga
Torbjorn Sandbakk

Màn Đêm

Torbjorn Sandbakk
Owen Spencer

Apple Inc

Owen Spencer
Alex Bachor

Apple Inc

Alex Bachor
Pedro García-Mauriño

Âm Nhạc

Pedro García-Mauriño
Daniel Korpai

Công Nghệ - Truyền Thông

Daniel Korpai
bert sz

Apple Inc

bert sz